Statut Klubu Sportowego „SKRA” w Częstochowie

 

Statut Klubu Sportowego „SKRA” w Częstochowie -

tekst jednolity na dzień 06.03.2014 roku

 

 

Rozdział I

Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter działalności Klubu

 

§1

Klub nosi nazwę Klub Sportowy „SKRA” w Częstochowie.

§2

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto Częstochowa.

§3

Klub działa zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie,  ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

§4

Klub opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków.

§5

Klub posiada osobowość prawną i ma prawo posiadania, nabywania, dzierżawienia ruchomości i nieruchomości oraz zawierania wszelkich umów. Do ważności umów zawieranych przez Klub wymagany jest podpis dwóch członków  Prezydium Zarządu Klubu. Nabywanie lub dzierżawienie nieruchomości oraz zaciąganie zobowiązań finansowych dla Klubu wymaga każdorazowo uchwały Zarządu Klubu.

§6

Klub posługuje się pieczęcią zawierającą aktualne dane.

§7

Barwami klubu jest kolor: biało-niebiesko-czerwony.

 

Rozdział II

Cele i środki działania Klubu

 

§8

Celem Klubu jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu, o ile jest to możliwe we wszystkich dyscyplinach sportowych dla krzewienia rozwoju fizycznego i sportowego swoich członków.

§9

1.Do osiągnięcia celu Klub zmierza poprzez systematyczne prowadzenie treningów i zapraw, urządzanie zawodów, gier, zabaw sportowych, kursów, odczytów i pogadanek na tematy sportowe, wspólnych zgrupowań i wycieczek oraz utrzymywanie obiektów sportowych w stanie zdolnym do użytkowania, a ponadto wszelką działalność edukacyjną.

2. Cele z ust. 1 osiągane będą ponadto poprzez współpracę ze szkołami, organizacjami społecznymi i ośrodkami sportowymi w zakresie propagowania sportu i wychowania fizycznego.

 

§10

Przy realizacji swoich celów Klub przestrzega obowiązujących w tym zakresie przepisów władz państwowych, samorządowych i sportowych.

 

Rozdział III

Podstawy organizacyjne i charakter działalności sportowej Klubu

 

§11

Klub działa w sporcie według zasad przyjętych dla danej dyscypliny sportowej przez odnośną federację  międzynarodową i polskie związki sportowe.

§12

Klub należy do odnośnych polskich związków sportowych, a za ich pośrednictwem do międzynarodowych federacji sportowych.

§13

Klub poprzez przynależność do polskich związków sportowych podlega regulaminom i przepisom wpływającym z przynależności do tychże, a tym samym jest zależny od regulaminów odnośnych międzynarodowych federacji sportowych.

 

Rozdział IV

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

 

§14

Członkowie Klubu dzielą się na :

a. honorowych
b. wspierających
c. zwyczajnych
d. uczestników

§15

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która ukończyła osiemnaście lat, o pełnej zdolności do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, która dokonała na rzecz Klubu lub sportu specjalnych zasług. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu jednomyślnie na wniosek Zarządu Klubu. Członek honorowy jest zwolniony z opłat członkowskich.

§16

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, która ukończyła osiemnaście lat, o pełnej zdolności do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, która za zgodą Zarządu Klubu będzie opłacała pięciokrotnie wyższą składkę członkowską, celem zasilenia funduszy Klubu.

Członkiem wspierającym może być również osoba prawna, która na podstawie złożonej deklaracji  będzie wpłacać umówioną kwotę składki przyjętą przez Zarząd Klubu.

§17

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła osiemnaście lat, o pełnej zdolności do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, która złożyła wniosek o przystąpienie do Klubu i została przyjęta przez Zarząd Klubu na członka Klubu.

§18

Każdy zwyczajny członek Klubu ma prawo do:

a. czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu
b. brania udziału w Walnym Zebraniu
c. brania czynnego udziału w imprezach sportowych organizowanych przez Klub
d. zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Klubu oraz ocenę ich działalności
e. korzystania  z urządzeń i obiektów Klubu
f. zwoływania Walnego Zebrania Klubu na wniosek 1/3 członków Klubu.
g. odwoływania się od zarządzeń Zarządu Klubu do Walnego Zebrania Członków
h. korzystania z różnych form nagród i wyróżnień stosowanych w Klubie
i. noszenia odznaki oraz emblematu Klubu.

§19

Do obowiązków członka Klubu należy:
 

a. przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał Władz Klubu
b. branie czynnego udziału w pracach Klubu
c.
pomocy w miarę możliwości w spełnianiu zadań klubowych, ochrona własności Klubu, walka z przejawami marnotrawstwa i nadużyć na terenie Klubu
d. regularne opłacanie składek członkowskich
e. dawanie przykładu właściwej postawy moralnej i strzeżenie godności i dobrego mienia Klubu.

§20

Członkostwo Klubu wygasa na skutek:

a. wystąpienia członka z Klubu, złożonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych
b. skreślenia z listy członków Klubu w razie nie uczestniczenia w realizacji jego statutowych zadań lub nie opłacania składek przez okres dłuższy niż sześć miesięcy
c. wykluczenia członka z Klubu w razie istotnego naruszenia postanowień statutu Klubu
d. śmierci członka Klubu
e.rozwiązania Klubu.

 

Rozdział V

Uczestnicy

 

§21

Osoby w wieku do 18 lat, które nie mogą być członkami zwyczajnymi Klubu, mogą być za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów przyjmowane do Klubu w charakterze uczestników.

Uczestnicy mają prawa i obowiązki przewidziane w rozdziale IV, za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. Uczestnik z chwilą ukończenia 18 lat uzyskuje wszelkie prawa członka zwyczajnego. Uczestnicy płacą składkę członkowską w wysokości o połowę mniejszą od składki członka zwyczajnego.

 

Rozdział VI

Majątek Klubu

 

§22

Majątek Klubu składa się z:

a. dotacji otrzymywanych od sponsorów
b. składek członkowskich i wpisowego
c. opłaty wstępu na zawody sportowe i inne imprezy organizowane przez Klub
d. opłat za wynajem obiektów i urządzeń sportowych
e. legatów i darowizn prywatnych i publicznych
f. nieruchomości i inwentarza Klubu
g. działalności usługowej Klubu, poprzez reklamowanie firm w czasie trwania zawodów sportowych na boiskach i salach oraz na strojach sportowych.
h. zbywania pamiątek klubowych.
i. zajęć i kursów.
j. działalności rekreacyjnej, oświatowej, sportowej, turystycznej , wychowawczej i kulturalnej.

 

 

Rozdział VII

Władze Klubu

 

§23

Władzami Klubu są:

a. Walne Zebranie Członków Klubu
b. Zarząd Klubu
c. Komisja Rewizyjna.

Władze Klubu pełnią swoje funkcje honorowo. Klub do prowadzenia działalności może zatrudniać pracowników.

§24

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbywa się raz na cztery lata. Raz na dwa lata odbywa się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Na żądanie Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Klubu może być zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie. O zwołaniu Walnego Zebrania członkowie Klubu mają być powiadomieni pisemnie na siedem dni przed terminem jego odbycia. Do podejmowania prawomocnych uchwał na Walnym Zebraniu potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków Klubu uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wymaganej ilości członków Walne Zebranie odbyć się nie może. Zarząd Klubu zwołuje wówczas Walne Zebranie w drugim terminie, co może nastąpić w tym samym dniu z co najmniej półgodzinnym opóźnieniem, pod warunkiem, że było zapowiedziane w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.

Uchwały Walnego Zebrania zwołanego w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę zebranych członków.

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli szczególne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a. przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.
b. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.
c. wybór nowego Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.
d. wybór członków honorowych na wniosek Zarządu Klubu lub grupy członków
e. rozpatrzenie odwołań członków od uchwał Zarządu klubu
f. uchwalenie zmian w Statucie Klubu
g. załatwianie wniosków i interpelacji będących na porządku obrad zebrania
h. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu.

§25

W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym:

a. przedstawiciele nadrzędnych władz Klubu
b. osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.

§26

Zarząd Klubu:

a. Zarząd Klubu składa się z minimum trzech do dziesięciu członków. Ilość członków Zarządu w zależności od wielkości Klubu ustala każdorazowo Walne Zebranie.
b. Zarząd Klubu powinien ukonstytuować się w ciągu trzech dni po wyborze, powołując ze swego grona Prezydium w składzie: Prezes oraz dwóch Wiceprezesów.
c. W przypadku ubycia członka Zarządu w okresie kadencji poprzez złożenie rezygnacji na piśmie, bądź usunięcie przez Zarząd, Zarząd ma prawo powołać na jego miejsce inną osobę spośród członków Klubu.
d. Zarząd w zależności od potrzeb powołuje komisje problemowe.
e. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, natomiast Prezydium Zarządu nie rzadziej niż raz na miesiąc.
f.
W zebraniach Zarządu mogą brać udział  kierownicy zespołów problemowych w sprawach ich dotyczących.
g. Do ważności uchwał Zarządu Klubu potrzebna jest obecność więcej niż 50% członków Zarządu. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykła większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
h. Zarząd ma prawo kooptacji członka Zarządu spośród członków Klubu w ilości maksymalnie do czterech osób. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

 

§27

Do kompetencji Zarządu klubu należy:

a. wykonanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu oraz władz nadrzędnych
b. reprezentowanie klubu na zewnątrz
c. przyjmowanie nowych członków i wykluczanie członków Klubu
d. kierowanie całokształtem działalności Klubu.
e. zarządzanie finansami i majątkiem Klubu
f. podejmowanie decyzji w zakresie nagradzania i karania zawodników oraz członków Klubu
g. decydowanie o rodzaju u rozmiarach działalności gospodarczej i usługowej Klubu
h. angażowanie i ustalanie wysokości zarobków pracownikom Klubu
i. dokonywanie transferów zawodników pomiędzy Klubami
j. rozpatrywanie spraw wnoszonych przez członków Klubu
k. ustalenie wysokości składek członkowskich
l. zawieranie wszelkich umów i zaciąganie zobowiązań finansowych z  zachowaniem postanowień §5 Statutu.

 

Rozdział VIII

Członkowie Zarządu i ich zakres działania

 

§28

Prezes-reprezentuje Klub na zewnątrz. Do kompetencji Prezesa należy:

a. zwoływanie i przewodniczenie zebraniom Prezydium i Zarządu
b.
podpisywanie zawieranych umów zewnętrznych
c.
czuwanie nad ciągłym rozwoju Klubu
d. nadzorowanie wykonywania zadań przez pozostałych członków Zarządu klubu
e. w okresie pomiędzy posiedzeniami Prezydium bądź Zarządu Klubu podejmowanie pilnych decyzji zastrzeżonych do ich kompetencji, po uprzedniej konsultacji z jednym z członków Prezydium
f. podpisywanie korespondencji klubowej
g. dążenie do pozyskania sponsorów dla Klubu
h. ogólny nadzór nad prawidłową gospodarką majątkiem i finansami Klubu

§29

Wiceprezes- nadzoruje i kieruje przydzielonym mu przez Zarząd zakresem działania Klubu oraz przejmuje wszystkie przypisane Prezesowi prawa i obowiązki w przypadkach, w których z jakichkolwiek powodów Prezes funkcji swych pełnić nie może.

§30

Komisja Rewizyjna Klubu - składa się z trzech członków . Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola pracy Zarządu
b. kontrola gospodarki finansowej Klubu
c. składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu
d. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo wglądu do ksiąg kasowych Klubu oraz brania udziału w posiedzeniach Zarządu klubu.

§31

Wszyscy członkowie Klubu pełniący w nim funkcje z wyboru są obowiązani brać czynny udział w posiedzeniach Władz Klubu.

 

Rozdział IX

Rok administracyjny

 

§32

Rok administracyjny: rok sprawozdawczo – budżetowy rozpoczyna się w Klubie z początkiem roku kalendarzowego.

§33

O rozwiązaniu Klubu decyduje Walne Zebranie Członków Klubu. Walne Zebranie decyduje o majątku Klubu oraz upoważnia Zarząd Klubu, względnie powołuje likwidatora, który likwiduje Klub w drodze  publicznej sprzedaży majątku Klubu. Otrzymane tą drogą pieniądze wraz z gotówką pozostającą w kasie i banku przekazuje na cele ustalone przez Walne Zebranie.

Uchwała Walnego Zebrania dotycząca likwidacji Klubu podejmowana jest bezwzględną ilością głosów i wymaga zatwierdzenia przez organ prowadzący nadzór nad Klubem.”

 

 

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE
I Zespół - II liga PZPN. XXII Kolejka
Sobota, 02.03.2019 godz. 13:30
Stadion Skra Częstochowa Stolzle Stadion, Częstochowa ul. Loretańska 20
Skra Częstochowa
vs
Olimpia Grudziądz
OSTATNIE SPOTKANIE
I Zespół - II liga PZPN. XX! Kolejka
Sobota, 01.12.2018
Skra Częstochowa
1 : 0
GKS Bełchatów
SPONSORZY KLUBU
Manager Art MB Medica Le Cidre Radio_Fon Universal24 VITABRI Decathlon Forma Bartex Emantia TeleTorty Stacherczak Foto Rek ARTO Piekarnia Linex 4sport.pl Bombka Immuno Lab Stolzle Jędryka Polmarkus Radio Jura System_info_czewa KIK Częstochowa Inel Serwis Michaś Partner Nadwozia Midex Kubik Limpol bonsai Kserograf Kontur Druk SERVECOM Allegro MPK
XXII Kolejka
I Zespół - II liga PZPN
Skra Częstochowa Olimpia Grudziądz -:-
Górnik Łęczna Resovia Rzeszów -:-
ROW 1964 Rybnik Elana Toruń -:-
Gryf Wejherowo Widzew Łódź -:-
Stal Stalowa Wola Błękitni Stargard -:-
Znicz Pruszków Pogoń Siedlce -:-
Rozwój Katowice Siarka Tarnobrzeg -:-
Olimpia Elbląg Radomiak Radom -:-
GKS Bełchatów Ruch Chorzów -:-
Tabela
I Zespół - II liga PZPN
msc.drużynam.punktybramki
1 Radomiak Radom 21 41 48:15
2 Widzew Łódź 20 39 34:16
3 Elana Toruń 21 36 32:19
4 GKS Bełchatów 21 34 24:13
...
9 Skra Częstochowa 21 28 16:25
...
15 Rozwój Katowice 21 21 22:35
16 Siarka Tarnobrzeg 20 21 17:30
17 ROW 1964 Rybnik 20 18 17:27
18 Olimpia Elbląg 19 17 14:27
STRZELCY
lp.zawodnikbramki
1Damian Nowak7
2Michał Kieca3
3Piotr Nocoń2
GRA MŁODA SKRA
Rocznik 2000/01 - ŚLJS A1 - I liga śląska. XVI Kolejka
Niedziela, 10.03.2019 godz. 11:00
Stadion TS Podbeskidzie S.A. Bielsko Biała, Rychlińskiego 21
TS Podbeskidzie S.A.
vs
Skra Częstochowa
Rocznik 2002/03 - ŚLJM B1 - II liga śląska. I kolejka
Sobota, 16.03.2019 godz. 11:00
Stadion Skra Częstochowa 42-226 Częstochowa ul. Loretańska 20
Skra Częstochowa
vs
GKS Gieksa Katowice
MŁODA SKRA - WYNIKI
Rocznik 2000/01 - ŚLJS A1 - I liga śląska. XV Kolejka
Niedziela, 18.11.2018
Skra Częstochowa
0 : 0
BTS Rekord Bielsko Biała
Rocznik 2004 - ŚLT C1 - II liga śląska. XIV Kolejka
Niedziela, 18.11.2018
MKS Zaborze Zabrze
2 : 1
Skra Częstochowa
Rocznik 2004 - ŚLT C1 - II liga śląska. XIV Kolejka
Niedziela, 18.11.2018
MKS Zaborze Zabrze
2 : 1
Skra Częstochowa
Tabela
Rocznik 2000/01 - ŚLJS A1 - I liga śląska
msc.drużynam.punktybramki
1 Gwarek Zabrze 15 40 45:10
2 GKS GieKSa Katowice S.A. 15 38 48:10
3 Rozwój Katowice 15 31 33:17
...
4 Skra Częstochowa 15 28 28:12
...
16 Zapora Wapienica 15 0 5:114
Tabela
Rocznik 2002/03 - ŚLJM B1 - II liga śląska
msc.drużynam.punktybramki
1 Zagłębie Sosnowiec S.A. 0 0 0:0
2 Ruch Chorzów S.A. 0 0 0:0
3 Górnik Zabrze S.A. 0 0 0:0
...
8 Skra Częstochowa 0 0 0:0
...
8 Skra Częstochowa 0 0 0:0